2023-05-18

Poz. FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL’’ SPÓŁKA AKCYJNA w Słupsku. KRS 0000176139. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2003 r.

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając n a podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12.06.2023 o godz. 11.00 w Słupsku przy ul. Przemysłowej100 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2022 rok;
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok;
 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok;
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022;
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a) dalszego istnienia Spółki;
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok;
  c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok;
  d) podziału zysku netto za 2022 rok;
  e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok;
  f) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2022;
  g) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2022;
  h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art..17.2;
  i) powołanie członków Rady Nadzorczej XII kadencji;
  j) ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art..23;
  k) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
 11. Zamknięcie obrad.

  Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art.406 par.2 kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. w Warszawie, ul. Wołoska 18, określające ilość posiadanych akcji stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art.407 par.1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
  Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosownia w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

  Zarząd


  2022-06-15

  Poz. FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL’’ SPÓŁKA AKCYJNA w Słupsku. KRS 0000176139. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2003 r.

  Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając n a podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21.06.2022 o godz. 12.00 w Słupsku przy ul. Przemysłowej100 w siedzibie Spółki.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2021 rok;
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok;
  8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok;
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021;
  10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok;
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok;
   c) podziału zysku netto za 2021 rok;
   d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok;
   e) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021;
   f) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021;
   g) zmiany w składzie Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art. 17.2;
   h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
  11. Zamknięcie obrad.

  Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art.406 par.2 kodeksu spółek handlowych w przypadku  właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. w Warszawie, ul. Wołoska 18, określające ilość posiadanych akcji stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art.407 par.1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

  Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosownia w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

  Zarząd


  2021-05-25

  Poz. FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA w Słupsku. KRS 0000176139. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2003 r.

  Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając n a podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22.06.2021 o godz. 12.00 w Słupsku przy ul. Przemysłowej100 w siedzibie Spółki.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2020 rok;
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok;
  8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2020 rok;
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020;
  10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   a) dalszego istnienia Spółki;
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok;
   c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok;
   d) pokrycia straty netto za 2020 rok;
   e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok;
   f) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020;
   g) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020;
   h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art..17.2;
   i) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
   j) zmian w Statucie Spółki w zakresie ustalenia dnia dywidendy, jak i sposobu jej wypłaty;
  11. Zamknięcie obrad.

  Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art.406 par.2 kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. w Warszawie, ul. Wołoska 18, określające ilość posiadanych akcji stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art.407 par.1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
  Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosownia w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.
  Zarząd  2020-12-17

  PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

  Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, zarząd FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Słupsku, KRS 0000176139 („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku), w godzinach 9:00-15:00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.  2020-11-16

  CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

  Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, zarząd FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Słupsku, KRS 0000176139 („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku), w godzinach 9:00-15:00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.  2020-11-05

  TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

  Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, zarząd FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Słupsku, KRS 0000176139 („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku), w godzinach 9:00-15:00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.  2020-10-16

  DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

  Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, zarząd FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Słupsku, KRS 0000176139 („Spółka”) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku), w godzinach 9:00-15:00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.  2020-09-30

  PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Słupsku, KRS 0000176139 („Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.
  Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
  W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku), w godzinach 9:00-15:00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.  2020-06-16

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz

  Poz. FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA w Słupsku. KRS 0000176139. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2003 r.

  Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16.06.2020 o godz. 11.00 w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100 w siedzibie Spółki.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2019 rok;
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;
  8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2019 rok;
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019;
  10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   a) dalszego istnienia Spółki;
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok;
   c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;
   d) pokrycia straty netto za 2019 rok;
   e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok;
   f) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019;
   g) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019;
   h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art..17.2;
   i) powołanie członków Rady Nadzorczej XI kadencji;
   j) ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art..23;
   k) podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy;
   l) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
  11. Zamknięcie obrad.

  Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 par. 2 kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. w Warszawie, ul. Wołoska 18, określające ilość posiadanych akcji stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 par. 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

  Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosownia w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

  Zarząd